Gwarancja

Firma Selene Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Myśliwska 50/1, (zwanym dalej Sprzedawcą) udziela gwarancji na sprzedawany asortyment zależności od typu 2, 5 lub 10 lat licząc od daty sprzedaży towaru.

– Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady towaru.
– Gwarancja jest nie aktywna, jeśli Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru towaru.
– Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
– Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
– Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek napraw lub przeróbek.
– Sprzedający ma prawo odmówić wykonania wymiany gwarancyjnej w przypadku: stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie, dokonania napraw we własnym zakresie, zmian konstrukcyjnych. Zasady zgłaszania reklamacji rzeczowych dotyczących ilości dostawy.

Jak zgłosić gwarancje ?
– Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia dostawy.
– Braki ilościowe w dokonanej dostawie, w przypadku uszkodzonej przesyłki muszą zostać stwierdzone przy odbiorze dostawy w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłoszone Sprzedawcy najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu dostawy.
– Jeżeli odebrano towar bez dających się zauważyć uszkodzeń przesyłki, a braki ilościowe stwierdzono dopiero po rozpakowaniu dostawy, należy powiadomić o tym Sprzedawcę nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia braków ilościowych.
– W przypadku stwierdzenia przez kupującego wad dostarczonych towarów w sytuacji otrzymania przesyłki uszkodzonej w transporcie, kupujący jest obowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę i zgłosić sprzedawcy najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu dostawy. W takim przypadku kupujący jest zobowiązany do zachowania uszkodzonych towarów wraz z kompletnym opakowaniem.
– Jeżeli wady dostarczonych towarów wynikają z innych przyczyn niż uszkodzenie przesyłki w transporcie, kupujący jest zobowiązany do sporządzenia niezwłocznie po stwierdzeniu wad, protokołu zawierającego opis nieprawidłowości i powiadomienia sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady.
– Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać pisemne powiadomienie o reklamacji z podaniem daty i numeru przesyłki, numer i datę dokumentu zakupu, protokół spisany w obecności przedstawiciela przewoźnika realizującego dostawę stwierdzający braki
– W przypadku nie dostarczenia reklamacji, w wyznaczonym terminie na piśmie uważa się, że odbiorca zaakceptował dostawę w całości.